Deklaracja dostępności - COPOW Stargard

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI
CENTRUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH W STARGARDZIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
.
Status:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Część plików nie jest dostępnych cyfrowo, część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań ,ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Oświadczenie  sporządzono 2020-09-15
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu .Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej , wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej , powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie póżniej , niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe , podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku , gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna budynku; Budynek mieści się w Stargardzie przy ul. Andersa 14, posiada wejście główne z możliwością podjazdu samochodem. Przy wejściu głównym jest domofon do sekretariatu oraz do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, sekretariat znajduje się na parterze budynku, w budynku nie ma pętli indukcyjnych
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu
Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za dostępność;
Zbigniew Kolenda tel. 915784579 , email; sekretartiat@copow.stargard.pl
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej proszę o kontakt ze Zbigniewem Kolendą , sekretariat@copow.stargard.pl lub telefonicznie 915784579
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego